* มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555
   

 
 
 
 
 
 
 
ระบบประเมินการเรียนการสอน

        มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนผ่าน Web Site มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยเปิดให้นิสิตเข้าประเมินช่วงระยะเวลา 3 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค

        วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการประเมินการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ นำไปพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต จึงขอความร่วมมือให้นิสิตทุกคน ทุกระดับ ร่วมกันประเมินการเรียนการสอนด้วยตนเองทุกครั้ง ตามวัน/เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การประเมินการเรียนการสอนเป็นข้อมูลปกปิด และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อนิสิต

"การประเมินการเรียนการสอน นำไปสู่การพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทักษิณ"

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยนิสิต ดังนี้  
4.50-5.00   มากที่สุด หรือดีที่สุด
3.50-4.49   มาก หรือ ดี
2.50-3.49   ปานกลาง
1.50-2.49   น้อย หรือ ไม่ดี
1.00-1.49   น้อยที่สุด หรือ ไม่ดีเลย
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555