แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยนิสิต เฉลี่ยจากรายวิชาที่สอนจากสาขานิเทศน์ศาสตร์ จำแนกตามข้อรายการ
 
ประจำปีการศึกษา 2556      ภาคการศึกษาที่ 3
 
 
ยังไม่มีการประเมิน


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301