แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยนิสิต เฉลี่ยจากรายวิชาที่สอนจากสาขาสัตวศาสตร์ จำแนกตามข้อรายการ
 
ประจำปีการศึกษา 2555      ภาคการศึกษาที่ 3
 
 
จำนวนนิสิตที่ประเมิน 0 คน / จำนวนครั้งที่มีการประเมิน 9 ครั้ง
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินตนเอง เฉลี่ย SD
1. นิสิตเข้าเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนสม่ำเสมอ
2. นิสิตเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและทบทวนบทเรียน
3. นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมชั้นเรียน
4. นิสิตกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้เพิ่มเติม
5. นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการสอนของอาจารย์ เฉลี่ย SD
1. ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาชัดเจนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
3. ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีการประเมินผลล่วงหน้าชัดเจน
4. ผู้สอนสอนเนื้อหาครบถ้วนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
5. ผู้สอนตั้งใจและกระตือรือร้นในการสอน
6. ผู้สอนใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม
7. ผู้สอนใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟังความเห็นของผู้เรียน
9. ผู้สอนประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
10 ผู้สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างเหมาะสม
 

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ย SD
1. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการเพียงพอ
2. วัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งาน
3. บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ แสงสว่างพอเพียง สะอาด ปราศจากเสียงรบกวน
4. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
5. การจัดตารางเวลาเรียนเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม
 
 


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301