แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยนิสิต เฉลี่ยจาก คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำแนกตามข้อรายการ
 
ประจำปีการศึกษา 2555      ภาคการศึกษาที่ 1
 
จำนวนนิสิตที่ประเมิน 144 คน / จำนวนครั้งที่มีการประเมิน 7183 ครั้ง
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินตนเอง เฉลี่ย SD
1. ท่านทราบและเข้าใจประมวลรายวิชา (Course Syllabus) วิชานี้
2. ท่านเข้าเรียนวิชานี้ตรงเวลาและสม่ำเสมอ
3. ท่านทบทวนบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ
4. ท่านศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมจากที่อาจารย์สอน
5. ท่านได้รับประโยชน์จากการเรียนวิชานี้
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการสอนของอาจารย์ เฉลี่ย SD
1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาตามประมวลรายวิชาชัดเจน
2. ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีการประเมินผลล่วงหน้าและชัดเจน
3. ผู้สอนเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา
4. ผู้สอนสอนเนื้อหาครบถ้วนตามประมวลรายวิชา
5. ผู้สอนสอนเนื้อหาทันสมัยหรือใช้ผลงานวิจัยประกอบการสอน
6. ผู้สอนส่งเสริมให้นิสิตคิดวิเคราะห์และทำงานร่วมกัน
7. ผู้สอนใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น
9. ผู้สอนประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
10. จากลักษณะการสอน ผู้สอนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี
 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม
 
 


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301