แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยนิสิต เฉลี่ยจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำแนกตามข้อรายการ
 
ประจำปีการศึกษา 2557      ภาคการศึกษาที่ 3
 
จำนวนนิสิตที่ประเมิน 4 คน / จำนวนครั้งที่มีการประเมิน 140 ครั้ง
 
ตอนที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เฉลี่ย SD
1. ผู้สอนสอดแทรกและให้ข้อคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชชาชีพให้กับผู้เรียน
2. ผูสอนมีความตั้งใจ กระตือรือร้น เอาใจใส่และรับผิดชอบในการสอน
3. ผู้สอนแจ้งและดำเนินตามวัตถุประสงค์รายวิชา วิธีการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดวิชา (มคอ. 3)
4. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมโดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือปฏิบัติกิจกรรม
5. ผู้สอนกระตุ้นให้วิเคราะห์หรือลงมือปฏิบัติ
6. ผู้สอนมีช่องทางและมีการให้คำปรึกษานอกเวลาเรียน
7. ผู้สอนใช้วิธีสอนและสื่อการสอนประกอบเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา
8. ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ
9. ผู้สอนประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
10. ผู้สอนได้ชี้แจงให้กับผู้เรียนได้เห็นประโยชน์หรือความสำคัญในการความรู็ไปประยุกต์ใช้เช่นทางวิชาการ ชีวิตประจำวัน หรือการทำงานในอนาคต
 

ตอนที่ 2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ย SD
1. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม
2. โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอ
3. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
4. ทรัพยากรการเรียน เช่น หนังสือ ตำรา และสิ่งพิมพ์ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนรู้
 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม
 
 


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301