แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยนิสิต เฉลี่ย จำแนกตามข้อรายการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประจำปีการศึกษา 2560      ภาคการศึกษาที่ 1
 
ยังไม่มีการประเมิน


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301